REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI

Poniżej znajduje się regulamin serwisu internetowego www.spektrumwrazliwosci.org, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, formach płatności dostępnych w Serwisie, obowiązkach Usługodawcy i Klienta, a także o procedurze odstąpienia od Umowy i postępowaniu reklamacyjnym.

Administratorem serwisu jest BLUE MINT MEDIA spółka z.o.o  z siedzibą w Warszawie, ul. Starej Gruszy 2/11, 03-289  Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000785551, posługująca się numerem NIP: 524 288 5128, REGON: 383317800, o kapitale zakładowym 5.000 zł, zwana dalej Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem telefonu: +48539089758 w dni robocze od godziny 10:00 do 17:00,  poczty elektronicznej: kontakt@spektrumwrazliwosci.org lub za pomocą dostępnego w Serwisie Formularza kontaktowego.

§ 1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. 1.1 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę;
  2. 1.2 Regulamin – niniejszy regulamin, dostępy pod adresem https://www.spektrumwrazliwosci.org/ stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jest jednak warunkiem korzystania z Serwisu;
  3. 1.3 Serwis – serwis internetowy www.spektruwrazliwosci.org na który składa się m.in. kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. W ramach Serwisu, na rzecz Klientów udostępniane są funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów, w szczególności korzystanie z Produktów;
  4. 1.4 Produkt – przedmiot Usługi w Serwisie, objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie, dostarczany na podstawie Umowy, w ramach poszczególnych Zamówień. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. Dostęp do Produktu możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie (w opisie Produktu) okresu Dostępu do Produktu. Po upływie okresu Dostępu do Produktu, Klient może otrzymać również Dostęp dodatkowy. Produktem jest: Przewodnik, Kurs Online, Szkolenie online, Szkolenie Stacjonarne, Konsultacje Indywidualne.
  5. 1.5 Przewodnik – to kurs filmowy przeznaczony do wielokrotnego odtworzenia. Przewodniki podzielone są na odcinki, w blokach tematycznych. Każdy przewodnik posiada zdefiniowaną unikalną nazwę. Na Przewodnik mogą składać się materiały video oraz materiały tekstowe w formie pdf.
  6. 1.6 Pakiet – w ramach Serwisu oferowane są Pakiety, w ramach których oferowane są różnorodne Produkty. Podstawowymi rodzajami Pakietów są: Pakiet Podstawowy, Pakiet Rozszerzony oraz Pakiet Premium. Poszczególne rodzaje Pakietów zostały szczegółowo opisane w Serwisie, w zakładce OFERTA.
  7. 1.7 Kurs online – udział w procesie szkoleniowym online oraz dostęp do wielokrotnego odtworzenia Kursu opisanego poprzez zdefiniowaną unikalną nazwę, z poziomu Konta Klienta. Na Kurs online mogą składać się spotkania online “na żywo”, materiały audio, materiały video oraz materiały tekstowe w formacie pdf. Materiały w ramach Kursu online są udostępniane częściami, na podstawie zaprojektowanego procesu szkoleniowego (etapami). Po zakończeniu Kursu, Klient uzyska dodatkowy czas Dostępu do Materiałów. Dostęp ten będzie wskazany w opisie Produktu oraz w zakładce OFERTA, nie będzie on jednak krótszy niż na 14 dni. Nie jest możliwe korzystanie z Kursu online bez posiadania Konta.
  8. 1.8 Szkolenia online – jednorazowe spotkanie szkoleniowe świadczone drogą elektroniczną. Czas dostępu do Szkolenia online będzie wskazany w opisie Produktu oraz w zakładce OFERTA, nie będzie on jednak krótszy niż 14 dni. Nie jest możliwe korzystanie ze Szkolenia online bez posiadania Konta.
  9. 1.9 Szkolenie stacjonarne –wydarzenie stacjonarne, które Klient może zamówić poprzez Serwis, za pomocą Formularza Zamówienia. Nie jest on świadczony w postaci elektronicznej. Udział w Szkoleniu podlega odrębnemu Regulaminowi Wydarzenia. Akceptacja przez Klienta Regulaminu Wydarzenia jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy obejmującej Szkolenie. Treść szkolenia zostanie opisana w zakładce OFERTA.
  10. 1.10 Konsultacje indywidualne – umówione spotkanie ze specjalistą w celu omówienia osobistej sytuacji. Produkt zamawiany jest po wejściu w zakładkę Sklep i wypełnieniu Formularza zamówienia, oraz wybraniu terminu konsultacji za pomocą dostępnego w zakładce kalendarza. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną lub stacjonarną, w sposób ustalony indywidualnie z Klientem.
  11. 1.11 Formularz Zamówienia – formularz generowany automatycznie w trakcie składania zamówienia po kliknięciu przez Klienta w ikonę „SKLEP”.
  12. 1.12 Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.
  13. 1.13 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Usługami są w szczególności: (i) możliwość składania Zamówień na Produkty, (ii) udostępnianie przez Usługodawcę, drogą elektroniczną, Produktów zakupionych przez Klienta na podstawie Zamówienia, (iii) dostarczanie drogą elektroniczną Newslettera.
  14. 1.14 Formularz rejestracji – formularz generowany automatycznie w trakcie składania Zamówienia w Serwisie, umożliwiający Klientowi przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów) niezbędnych do dokonania Rejestracji i założenia Konta.
  15. 1.15 Konto – konto Klienta w Serwisie, służące w szczególności do przeglądania przez Klienta aktualnego zestawienia przypisanych danemu Klientowi Produktów; weryfikacji przez Klienta statusu dokonanych Zamówień; kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą adresów poczty elektronicznej lub dedykowanych formularzy. Założenie przez Klienta Konta jest niezbędne dla zawarcia Umowy.
  16. 1.16 Koszyk – funkcjonalność dostępna w Serwisie, za pomocą której Klient ma możliwość przeglądania wybranych przez niego Produktów, a także ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości poszczególnych produktów.
  17. 1.17 Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  18. 1.18 Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta między Klientem a Usługodawcą, w momencie wypełnienia przez Klienta Formularza rejestracji generowanego automatycznie w trakcie składania Zamówienia oraz akceptacji przez Klienta treści Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  19. 1.19 Dostęp – dostęp do Produktu uruchamiany automatycznie po dokonaniu przez Klienta opłaty za dany Produkt i przesłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia dokonania Zamówienia. Jeśli Dostęp do wybranego Produktu nie podlega opłatom, dostęp uzyskiwany jest przez Klienta po kliknięciu w link przesłany w potwierdzeniu dokonania Zamówienia.
  20. 1.20 Dostęp dodatkowy – dodatkowy dostęp do Produktu po upływie okresu Dostępu Produktu, zakupiony przez Klienta (odpłatnie) lub przyznany przez Usługodawcę nieodpłatnie w ramach promocji.
  21. 1.21 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą generowanego automatycznie w trakcie składania zamówienia Formularza Zamówienia, wyrażające chęć nabycia Produktu.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Serwis zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość przeglądania Produktów, ich wyboru oraz złożenia przez Klienta Zamówienia na poszczególne Produkty.
 2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez komputer lub inne urządzenie Klienta następujących warunków technicznych:
  1. 2.1 posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari lub Firefox w którejś z trzech najnowszych wersji przeglądarki dostępnych na rynku;
  2. 2.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. 2.3 włączona obsługa plików cookies;
  4. 2.4 włączona obsługa JavaScript.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze łączem internetowym po stronie Klienta, jak również za szkody powstałe po stronie Klienta w następstwie działań lub zaniechań niezależnych od Usługodawcy podmiotów trzecich.
 4. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Usługodawca ma prawo żądać usunięcia przez Klienta ww. treści, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich bezprawnym charakterze, jak również ma prawo wystąpić do Klienta z prośbą o wyjaśnienia dotyczące ww. treści. W razie odmowy usunięcia ww. treści przez Klienta bądź też odmowy udzielenia wyjaśnień, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym. O zamiarze wypowiedzenia Usługodawca informuje Klienta za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta (login), nie później niż 3 dni przez usunięciem Konta, ponownie wzywając Klienta do usunięcia ww. treści.
 6. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć Umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 3 Składanie i realizacja Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do Koszyka interesujących Klienta Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia Klient wybiera jedną z metod płatności za Zamówienie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie/kliknięcie odpowiedniego pola w Serwisie stwierdzającego, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści Regulaminu, Klient może skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie, Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Tpay. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient otrzyma – na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail – wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia i zakupu Produktu. Niezwłocznie po otrzymaniu ww. potwierdzenia zaksięgowania płatności, Klient otrzymuje Dostęp do zakupionych Produktów.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe i aktualne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Przewodniki, Kurs online i Szkolenia online są udostępniane Klientowi automatycznie, za pośrednictwem Serwisu, niezwłocznie po przesłaniu na adres Klienta potwierdzenia dokonania Zamówienia lub – w przypadku Produktów udostępnianych w częściach – zgodnie z umieszczonym w zakładce OFERTA harmonogramem.
 7. Kurs online jest udostępniany Klientowi kolejnymi częściami zgodnie z opisem danego Produktu zamieszczonym w Serwisie. W każdym przypadku harmonogram Kursu online i Szkoleń online zawarty jest w zakładce OFERTA, gdzie umieszczone są szczegóły Kursu online / Szkoleń online.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Szkoleń online i Kursów online dostępnych w Serwisie z ważnych przyczyn, w szczególności usterek technicznych uniemożliwiających realizację Kursów online i Szkoleń online w pierwotnie zakładanym terminie.
 9. O każdej zmianie harmonogramu Szkoleń i Kursów online po jego wykupieniu, Klient jest informowany indywidualnie droga mailową, z tygodniowym wyprzedzeniem, raz z podaniem przyczyny zmiany oraz nowego harmonogramu udostępniania Kursu online / Szkolenia online.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia wszystkich rodzajów Produktów, w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami.
 2. Płatność za produkty odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay, przelewem na konto Usługodawcy. Dostęp do zakupionego Produktu w trybie online przydzielany jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności przez Tpay na koncie Usługodawcy.
 3. Dostępne są następujące formy płatności w Serwisie:
  1. 3.1 płatności przelewem na konto Usługodawcy;
  2. 3.2 płatność w systemie TPay.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 5. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 6. Cena, podana na Formularzu Zamówienia jest ceną wiążącą i nie podlega negocjacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów. Zmiana ceny danego Produktu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten Produkt. Cena podana w Serwisie wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę. Aktualizacja cen nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany Umowy.
 8. Do każdego Zamówienia, na żądanie Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Produkt bądź otrzymano całość lub część zapłaty, Usługodawca wystawi fakturę VAT.

§5 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Konto Klienta jest automatycznie zakładane w Serwisie w trakcie składania pierwszego Zamówienia oraz po akceptacji treść Regulaminu. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko (lub nazwa firmy wraz z numerem NIP), adres e-mail, oraz opcjonalnie: numeru telefonu.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wygenerowanego automatycznie i przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie Rejestracji. Logowanie w Serwisie może się odbywać za pomocą adresu e-mail podanego w trakcie składania Zamówienia lub za pomocą automatycznie wygenerowanej przez Serwis nazwy Użytkownika.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pomocą poczty elektronicznej, na adres kontakt@spektrumwrazliwosci.org. Klient otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. Usunięcie przez Klienta Konta w trakcie trwania którejkolwiek z zawartych przez niego Umów równoznaczne jest z wypowiedzeniem przez Klienta Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wypowiedzenie Umowy poprzez usunięcie Konta nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny za Produkty i pozbawia Klienta Dostępu do Produktów.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych Klienta przez osoby nieuprawnione.

§ 6 Przewodniki, Szkolenia online i Kursy online

 1. W ramach pojedynczego Zamówienia, możliwe jest odtwarzanie Materiałów objętych zakupionym Produktem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 2. Korzystanie z Przewodnika następuje za pomocą Serwisu, po zakupieniu Przewodnika i zalogowaniu się przez Klienta na Konto założone w Serwisie. .Przewodniki dostępne są dla Klienta na jego Koncie w dowolnym momencie, zgodnie z realizowanymi na jego rzecz Umowami.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. 3.1 Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim. Udostępnienie przez Klienta osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta, w tym w szczególności korzystanie z Produktów stanowi naruszenie Regulaminu.
  2. 3.2 Klient zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony danych logowania (login i hasło) przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Klient zobowiązuje się do zastosowania hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Klienta sprzęcie komputerowym.
  3. 3.3 W przypadku zagubienia hasła lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa o jego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione, Klient może zdefiniować nowe hasło, korzystając z opcji NIE PAMIĘTAM HASŁA. Klienci mogą również w każdej chwili zmienić login (e-mail), poprzez zmianę danych podanych na potrzeby Konta.
  4. 3.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności dokonanych przez podmioty trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług, jeśli ujawnienie danych tym osobom było wynikiem działania lub zaniechania Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 5. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia. Usunięcie Konta równoznaczne jest z wypowiedzeniem przez Usługodawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Materiały udostępniane Klientowi w ramach Produktów stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Klient oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały wchodzące w skład Produktów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych.
 2. Udzielenie Klientowi Dostępu do dostarczonych przez Usługodawcę Produktów nie stanowi udzielenia licencji w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi Materiałów, jak i ich publicznego prezentowania lub rozpowszechniania.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie Materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na Szkolenie stacjonarne.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest uzyskanie przez Klienta Dostępu do zakupionych Produktów po zaksięgowaniu płatności.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@spektrumwrazliwosci.org. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi – na wskazany przez Klienta w Formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej – potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@spektrumwrazliwosci.org W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także możliwie dokładny opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w zakresie korzystania z Produktów. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi Usługodawcy w powyższym terminie uważa się za akceptację reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usług należy zgłaszać do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@spektrumwrazliwosci.org
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy działania bądź zaniechania podmiotów trzecich niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca poinformuje o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej, w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Usługodawca nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację uprawnień z tytułu reklamacji.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest BLUE MINT MEDIA spółka z o.o. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta, które to dane są niezbędne do świadczeni Usług: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spektrumwrazliwosci/polityka-prywatnosci/

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania Dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Klienci zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu ustalane są na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. 4.1 poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  2. 4.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov
  3. 4.3 zwrócenie się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www. www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  4. 4.4 poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2021 r.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.:
  1. 1.1 jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. 1.2 w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  3. 1.3 zmian w Serwisie wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  4. 1.4 wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy bądź wprowadzeniu istotnych zmian w zawartości merytorycznej Serwisu.
 2. Do Umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu, a także przesyłane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Zmiana nazwy Serwisu Usług, zmiana adresów stron internetowych czy adresów e-mail czy numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Umowy.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne i wiążące od chwili ich zakomunikowania Klientowi wraz z podaniem, czego dotyczy zamierzona zmiana. Po ukazaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

 

 

Neurodiversity
×